skog

Arkitektur for en bærekraftig utvikling

4B ARKITEKTER er opptatt av å ta vare på og sikre våre omgivelser for fremtidige generasjoner. Vi har derfor fokus på å planlegge for en mest mulig optimal arealbruk, minst mulig belastning på miljøet i alle henseender med tanke på klimagassutslipp, emisjoner og energibruk

Bærekraftighet ble definert av Brundtlandkommisjonen som:

«Sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine»

MILJØ:

Som BREEAM-Nor definerer «det gode bygget» må vi ha fokus på alle aspektene rundt det gode bygget for å oppnå bærekraftighet: Det sosiale, økonomien og miljøet. Dette kan gi bygg som ivaretar leietakers interesser, utbyggers økonomiske rammer og miljøet. Miljøsertifiseringer som BREEAM er derfor en god måte å oppnå bærekraftighet. Våre kunder etterspør mer og mer bærekraftighet og klassifiseringer – selv om dette er litt i startgropen for en del type bygg i Norge. 4B ARKITEKTER har prosjektert Norges første sertifiserte BREEAM-NOR Very Good boligprosjekt, Hollenderkvartalet i Schweigaards gate i Oslo.

Ved å benytte verktøy som klimagassregnskap.no kan en få god kontroll på områdene transport, energi og materialbruk. Her beregnes CO2-avtrykket for en bygning. Spesielt på området materialbruk kan vi arkitekter påvirke klimagasspåvirkningen av våre bygde omgivelser. Her er det mye å hente på å velge de riktige materialene og løsningene. I noen tilfeller krever dette en ekstra vilje fra tiltakshaver til å benytte både nye løsninger og gjenbruk av materialer. Resirkulerte materialer begynner å bli mer og mer tilgjengelig ettersom det har blitt mer fokus på kildesortering i samfunnet.

ØKONOMI:

Det er ikke nødvendigvis noen motsetninger mellom økonomi og bærekraft. En optimal utbygging har fokus på arealbruk, ressurser og energibruk – og vil derfor også gi de mest levedyktige utbyggingene på lang sikt. Sammen med god design som kan tilpasses fremtidige generasjoner og bomønstre kan vi være med på å skape områder som kan bestå over lang tid.

SOSIALT:

Det er en kjensgjerning at våre omgivelser påvirker oss som mennesker. Gode rom skaper trivsel. En forutsetning for at et bygg skaper trivsel er at man har tatt hensyn til klima, akustikk, dagslys og utsyn. Videre er nærhet til offentlig kommunikasjon, tilrettelegging for sykler og gående viktige parametere for å lykkes med en utbygging.

4B ARKITEKTER er selv medlem av organisasjoner som jobber for bærekraft – og er sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift. Vi er medlemmer av Grønt punkt, NGBC Norwegian Green Building Counsil, og har tatt kurs innenfor passivhusprosjektering, BREEAM og annen miljøprosjektering. Vi har fokus på selv å benytte miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, og påvirke tiltakshavere til å tenke miljøvennlig når det er mulig. I flere av våre prosjekter er det stilt krav til passivhus, 50 % reduksjon av klimagassutslipp i forhold til referansebygg i klimagassregnskap.no eller overoppfylling av myndighetenes miljøkrav i forhold til dagens og fremtidens forskrifter.

Vi samarbeider med miljøer med spisskompetanse innenfor disse områdene, og ser alltid nytten av å arbeide i tverrfaglige team for å sikre best mulig kompetanse til fordel for oppdragsgiver.

Webdesign og webutvikling: InCreo